ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการ BCAP e-Service/Welcome to BCAP e-Service

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ/Please fill out the information to verify your identity before using the service

ตัวอย่าง / i.e. 03/01/2007
ยกเลิก/Cancel

หมายเหตุ/Remark :

  1. ข้อมูลที่ระบุจะต้องตรงกับข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
    Provided information must match the information in the unitholder registration system.
  2. กรณีชาวต่างชาติ โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ที่ได้รับจากกรมสรรพากร
    In case of Foreigners, please specify a taxpayer identification number.
  3. การแจ้งความประสงค์ขอยกเว้นภาษีเงินได้ มีผลกับทุกเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนภาษีภายใต้การจัดการของบริษัท
    Request to an income tax exemption shall include all tax exemption fund accounts under the Asset Management Company